Breaking News
Vrouwen in de islam

Vrouwen in de islam (10)

vrijdag, apr 20 2007

Maatschappij heeft voorspoed wanneer vrouwen de religie navolgen, bewaren en uitdragen

Het is geen geheim dat we heel erg in nood zijn, dat er gebrek is aan goede, krachtige leiding in de geloofsgemeenschap. Met behulp van vastberaden vrouwen kan een groot tekort aangevuld worden. Wij vrouwen kunnen heel veel doen als we willen. We kunnen elkaar stimuleren en kennis aan elkaar doorgeven. De sluier van het geloof kan ons omvatten en ons gebed kan de plaats innemen van te veel praten en roddelen. Wat we van Allaah, De Gever van alle Gaven, gekregen hebben - de kennis van de heilige Qor'aan - dat hebben we zelf heel hard nodig. We moeten met de geest en het hart luisteren naar de heilige Qor'aan. Ons oog en oor zal dan van onze Heer zijn en niet meer naar haram, het verbodene, kijken en luisteren, want Allaah is onze Koning zoals staat in het troonvers (aya al-koersie) in de heilige Qor'aan (2:255 ; Al-Baqarah)

Je bent zelf bewaker van je geloof en het verspreiden ervan naar anderen. Onze geliefde profeet Mohammed (s.a.w., moge Allaah hem prijzen en vrede schenken) heeft immers gezegd:
"Het onderwijzen van een vrouw is het onderwijzen van een volk, van een natie."

 • HARMONIE

  Intelligente moeders en echtgenotes weten al lang dat de ontwikkeling van een evenwichtig, Godvrezend medemens binnen het gezin ligt. Als een vrouw de betekenis van de heilige Qor'aan inziet en de man daarbij het goede voorbeeld geeftt, dan komt er harmonie binnen onze gezinnen. Degenen die leren de salaaht (het islamitisch gebed) op tijd te doen, die zullen worden aangesproken door de liefde tot de heilige Qor'aan. Zij krijgen liefde voor het zoeken van kennis.

  Ik ken een 80-jarige vrouw die onafgebroken aan het studeren is. Haar kennis over de Islaam is meer dan veel personen om haar heen. En ze geeft haar kennis ook door aan anderen, alhamdoelillaah (alle lof en dank is voor Allaah). Hiermee wil ik aangeven dat het belangrijk is om veel contacten te leggen. Bezoek elkaar vaak, en als je moeilijk weg kunt, telefoneer of schrijf je moslimzusters. Wat heb je geleerd? Geef het mij door? Wat weet je van de hadieth (uitspraak van de profeet Mohammed, s.a.w.) en wat van de soenna (voorbeeld van de profeet, s.a.w.)? Ik zal je overhoren en als ik wat geleerd heb, dan vertel ik jou erover. Leer en begrijp hoofdstuk Al-Djoema = De bijeenkomst (62) uit de heilige Qor'aan en hoofdstuk As-Saff = De slagorde (61). Doen wij dan helemaal niets meer met de heilige Qor'aan?

  Onder het volk van Israel zijn er diegenen die als ezels zijn, die het boek slechts dragen maar dat niet begrijpen. Zijn wij zoveel beter? Laten wij dan de vijf dagelijkse gebeden uitvoeren en veel dhikr doen (Allaah op allerlei manieren gedenken door het vaak uitspreken van zijn naam, Qor'aan-lezen, studie-bijeenkomsten over Islam bijwonen, en ga zo maar door). Allaah, De Alwijze, heeft gezegd: "Zouden jullie geloven in een deel van wat Ik zeg? En verder: "O gij die gelooft, waarom zegt gij hetgeen gij niet doet? (Heilige Qor'aan 61:2 ; As-Saff).

 • VOORSPOED

  In de tijd dat Aisha, een van de echtgenotes van de profeet, s.a.w. (r.a.) jong was, leefden de gelovigen alsof de heilige Qor'aan tussen hen door liep. Ze leefden met het Woord van Allaah, De Verhevene, en dat was ook de tijd dat het voorspoedig ging met de geloofsgemeenschap. Kunnen wij daar geen voorbeeld aan nemen? Door hun kennis konden zij aan een ideale samenleving bouwen, waarin de Islaam tot grote bloei kon komen. Waarom doen wij dan geen inspanning om tot die kennis en geloof te geraken? We mogen kiezen: of we voeren kennis en geloof tot de top of we blijven op ons laagst mogelijke niveau.

  Aisha (r.a., moge Allaah welbehagen in haar stellen) zelf, was een bijzondere persoonlijkheid die later een invloedrijke rol in de islamitische geschiedenis zou gaan spelen. Haar grootste gaven waren haar hoge intelligentie, goede verstand en snelle geheugen. Ze heeft dan ook meer dan twee duizend ahadieth (handelingen van profeet Mohammed, s.a.w.) overgeleverd, de uitleg van de heilige Qor'aan, vele soennah's en fiqh (islamitische rechtwetenschap). Tevens was ze de derde persoon die de gehele Qor'aan uit haar hoofd kende (haafiz). Naast dit alles gaf ze les aan vrouwen en kinderen. Wij vrouwen van nu moeten haar voorbeeld volgen door onder andere kennis aan elkaar over te dragen en onze kinderen te onderwijzen.

 • UITNODIGING

  Allaah, De Liefdadige, heeft in Zijn grote Wijsheid vanuit Zijn gehele schepping, die de hemelen en de aarde bevat en alles wat daartussen is, de mensheid uitgenodigd om Zijn Woord in de heilige Qor'aan als amana te ontvangen. Amana betekent: iets krijgen om te bewaren, of in bruikleen hebben en (na ons leven) weer terug te geven.

  Wat moeten we met het woord van Allaah, De Gever van alle gaven, doen? Wat zijn de regels waaraan wij ons kunnen houden?

  Wij zijn studenten en we zijn dat gedurende ons hele leven. We zullen goed moeten opletten en daarbij allereerst drie punten in overweging nemen:
  1. Islaam is navolgen wat in de heilige Qor'aan staat, dat maakt ons tot een gelovig of ongelovig mens;
  2. Het Woord van Allaah (SWT) goed bewaren want het vormt onze voornaamste bescherming tegen alles wat niet goed voor ons geestelijk en lichamelijk welzijn is;
  3. Da'awa: Over de heilige Qor'aan vertellen en uitnodigen tot het volgen van de Islaam. Uitleggen wat er nodig is om als moslim te kunnen leven.

 • IJVER

  Wat is daarvoor nodig?

  Vanzelfsprekend vijf keer per dag de salaaht, het islamitisch rituele gebed, in praktijk brengen. Er zijn natuurlijk altijd mensen die heel ijverig zijn, zij spannen zich in op de weg tot Allaah (SWT). Maar er is altijd een conflict tussen de wereld (doenja) en het geloof. "Laa ilaha ill-Allaah" niemand heeft het recht om aanbeden te worden dan Allaah (SWT), betekent ook: alle daden die ik doe zijn voor Allaah, De Glorierijke. Tahara (reiniging) moet ik leren; dat is het slechte, overtollige, (zoals te veel praten en roddelen) voortaan achterwege laten en het goede, reine - wat in elk mens zit - verfijnen van geest en manieren.

  De drie genoemde punten kan je niet los van elkaar zien. Navolgen, bewaren en uitnodigen behoren tesamen. Als er een valt, dan valt alles, dit noemt men het zogenaamde domino-effekt. Dan heb ik er niet goed voor gezorgd, ik heb dan geen amana gedaan.

 • (GEESTELIJKE) REINHEID

  Lees, overdenk en begrijp het geloof, zo kom je tot aabidding. Doe het met een rein lichaam en reine geest. Weet dan wat je lichaam en geest nodig hebben, let op wat voor (geestelijke) voedsel je tot je neemt, wat je eet, met wie je omgaat en waar je naar kijkt en luistert.

  Lees de heilige Qor'aan en de hadieth (overleveringen van profeet Mohammed, s.a.w.), zijn woorden en zijn daden. De eerste openbaring die hij (s.a.w.) kreeg via de engel Djibriel (Gabriel, a.s.) was: "Iqra! ("Lees voor!", "Onderwijs!") in de naam van uw Heer Die geschapen heeft." Dit brengt ons naar het goed begrijpen van de heilige Qor'aan en de hadieth (overleveringen). Probeer eens tien ayaat (Qor'aan-verzen) uit het hoofd te leren en in de praktijk te brengen. Want islamitische kennis is onmisbaar om te kunnen leven als moslim. Iedere dag een of twee uur Qor'aan lezen en in praktijk brengen geeft ons een zinvol leven en is een medicijn voor veel kwalen waaronder wij gebukt gaan.

  Bedenk eens hoe je die amana, dat bewaren, kunt uitvoeren, zodanig dat alle zintuigen in dienst van Allaah, De Liefdadige, zijn. Tenzij ik niet meer kan spreken dan pas kan die amana weer teruggenomen worden. En tot zolang kunnen al onze zintuigen in dienst van Allaah, onze Schepper, staan.

 • VERANTWOORDING

  Er zal in het Hiernamaals tenminste vier zaken aan de mens gevraagd worden waarover hij zich moet verantwoorden:
  1. Hoe heb je je leven besteed? Wat heb je ermee gedaan voor je Schepper?
  2. Hoe was je jeugd? Want wat er in je jonge jaren gebeurt, kan je hele leven veranderen.
  3. Wat heb je met je geld gedaan? Heb je het verspild of heb je aan de behoeftigen gedacht?
  4. Waren je daden niet voor jezelf maar in Zijn dienst?

  Aan de poort van de hemel zal gelet worden op elke man en vrouw die een gelofte uitgesproken heeft maar hem niet gehouden heeft. Er zal gelet worden op elke vrouw of ze de Islaam in haar huis en in haar hart gekoesterd heeft.

  We beeindigen met vergiffenis aan Allaah, De Meest Genadevolle, te vragen zodat we met een rein hart aan onze grote taak kunnen beginnen.

  "Allaah wil slechts het makkelijke voor u, en Hij wenst u niet in moeilijkheden te brengen." (Heilige Qor'aan 2:185 ; Al-Baqarah = De koe)


-----------------------------------------------------

Bron: Artikel "Wat vrouwen van deze tijd nodig hebben" uit het Ned-Islamitisch maandblad Al-Nisa/ juni 1988/ Door zuster Hanna Hittoe, lerares in de sjarie'ah (Islamitische rechtwetenschap) in Koeweit/ Plaats van de lezing: Moslim Informatie Centrum, 10 augustus 1987/ De lezing werd gehouden in de schone Arabische taal, de taal van de heilige Qor'aan en van onze geliefde profeet Mohammed (moge Allaah hem prijzen en vrede schenken) met Nederlandse toelichting door zuster O. Korz Het verslag van de lezing is gemaakt door zuster J. Dhib. (De volgorde van de alinea's van dit verslag is enigszins aangepast).

-----------------------------------------------------

vrijdag, apr 20 2007

Ali (r.a., moge Allaah welbehagen in hem stellen) heeft overgeleverd dat de profeet Mohammed (s.a.w.) zei:
"De beste van de vrouwen in de wereld is: Maryam (de moeder van Jezus) (tijdens haar leven), en de beste van de vrouwen in de wereld is Gadija (tijdens haar leven). (Hadieth verzameld door Boecharie)

Gadija (r.a., moge Allaah welbehagen in haar stellen) was de dochter van Khuwalid ibn Asad ibn Abd-Al-Uzah. Zij (ra) was zakenvrouw en nam een goede plaats in bij haar volk. Ze was rijk, voornaam en bekend vawege haar goedheid. Ze had mannelijke werknemers die bij het zakendoen een deel verdienden en waarbij Gadija (ra) het andere deel opeiste. Gadija (ra) hoorde over Mohammed (saw) dat hij heel betrouwbaar en eerlijk was. Zodoende stuurde zij iemand naar Mohammed (saw) om te vragen of hij bereid was voor haar te werken en voor haar naa Sha'm te gaan om zaken te doen waar hij (saw) voor betaald zou worden.

Op dat moment was Mohammed (saw) 25 jaar oud en ongehuwd. Gadija (ra) stuurde een bediende, genaamd Maisara, met Mohammed (saw) mee, om hem op de zakenreis te vergezellen. Toen Mohammed (saw) terugkwam in Mekka zag Gadija (ra) hoeveel barakah (zegeningen) zij van haar haar geld had gekregen. Dit had zij nog nooit eerder meegemaakt. De bediende Maisara vertelde Gadija (ra) hoe betrouwbaar Mohammed (saw) was geweest bij het zakendoen. Gadija (ra) nam zich voor om met Mohammed (saw) te trouwen. Ze was weduwe en reeds twee keer getrouwd geweest. Alle mannen van aanzien wilden graag met haar trouwen, maar zij vroeg Mohammed (saw) ten huwelijk.

Mohammed (ra) stemde, na overleg te hebben gepleegd met zijn ooms, toe in een huwelijk. De meeste geleerden zeggen dat Mohammed (saw) 25 jaar was en Gadija (ra) 40 jaar toen zij met elkaar trouwden. Mohammed (ra) kreeg van Gadija (ra) alle kinderen behalve Ibrahiem (ra). Deze kinderen waren: Al-Qasim, sommigen zeggen dat hij voor de openbaring overleed, Zainab, Ruqqaya, Um Kulthum en Fatima (ra). Zij werden allen moslim en verrichten de Hidjrah (vlucht van de moslims van Mekka naar Medina). Alle kinderen behalve Fatima (ra) overleden tijdens het leven van Mohammed (saw), Fatima (ra) overleed zes maanden na de dood van haar vader.

Gadija (ra) heeft van het begin af aan Mohammed(saw) altijd vertrouwd, in hem geloofd en hem ten allle tijden gesteund. Daarom heeft Allaah (S.W.T., De Glorierijke en De Verhevene) een beloning aan haar gegeven in het Paradijs. Aboe Hoeraira (ra) heeft overgeleverd: "Djibriel (de engel Gabriel, a.s.) kwam naar de profeet (saw) en zei: O Allaah's boodschapper! Dit is Gadija die met een schotel vleessoep (of enig voedsel of drinken) naar je komt. Wanneer ze jou bereikt, groet haar namens haar Heer (Allaah) en namens mij, en geef haar het blijde nieuws van het hebben van een Qasab paleis in het Paradijs, waarin er noch enig lawaai noch enige vermoeidheid zal zijn." (Hadieth verzameld door Boecharie)

Gadija (ra) was heel dierbaar voor Mohammed (saw) en tijdens haar leven is Mohammed (saw) alleen met haar getrouwd gebleven. Aishah (ra) vertelde dat Allaah's boodschapper (saw) niet met enige andere vrouw trouwde tot haar (Gadija's) dood. (Hadieth verzameld door Moslim)

Tevens heeft Aishah (ra) het volgende overgeleverd: "Op een keer vroeg Hala bint Khuwalid, Gadija's zuster, toestemming van de profeet (saw) binnen te komen. Bij dat, herinnerde de profeet (saw) de manier waarop Gadija gewend was toestemming te vragen, en dat maakte hem van streek. Hij zei: O Allaah! Hala!' Dus werd ik jaloers en zei: Wat doet je herinneren aan een oude vrouw (met een tandeloze mond) van rood tandvlees wie lang geleden stierf, en in wiens plaats Allaah je iemand beter heeft gegeven dan haar?' (Hadieth verzameld door Boecharie)

Gadija (ra) leefde 25 jaar met de profeet (saw). De meeste geleerden zeggen dat zij 10 jaar na de Openbaring overleed, en drie jaar voor de Hidjrah (vlucht van de moslims van Mekka naar Medina en tevens aanvang van de Islamitische jaartelling in 622 na Christus).

vrijdag, apr 20 2007

Vrouwen met een onverwoestbaar geloof in God gaan niet op de knieen voor kritiek en spotternij.

Mijn beste zusters, wees standvastig!Triomf is niet beperkt tot onmiddelijke overwinning.

Wanneer wij vrouwen het kleed van godvrucht (hidjaab) dragen, zullen de meeste mensen spotten, onze ideeen belachelijk maken, lachen om onze waarden maar dit moet het hart van de gelovige niet verzwakken. Alleen wanneer we een sterk geloof en vertrouwen in Allaah hebben, kunnen kritiek en spotternij onze kracht van vastberadenheid niet aantasten. Wij vrouwen moeten vasthouden aan onze nobele levenswijze en kledingstijl alsof het een kostbare steen is in een samenleving die verstoken is van religie, van karakter, van hoge waarden, van edele manieren en alles wat schoon, zuiver en mooi is. Voor elk gelovend individu dat zich totaal overgeeft aan de Leiding van Allaah, zijn Schepper, betekent dit onvermijdelijk en onafwendbaar dat hij/zij ondervraagd (ofwel: met verachting bespot) zal worden zoals gebeurde bij al Zijn boodschappers en de enkelingen die hen volgden en in Allaah geloofden.

De Goddelijke boodschap die zij verkondigden, was precies tegenovergesteld aan alle dingen waar de mensen naar streven en DAT behaagt hun zielen niet. Zulke mensen bedrijven spotternij om degenen die zich overgeven aan De Ene, Ware God (in het Arabisch: moslims) te ontmoedigen en anderen ervan te weerhouden naar de Waarheid te luisteren en tegen de gelovigen op te zetten. "Wij (Allaah) weten inderdaad dat uw boezem benauwd wordt vanwege hetgeen zij zeggen, maar verheerlijk uw Heer met de lof die Hem toekomt en behoor tot degenen die zich ter aarde werpen" (Qor'aan 15:98).

We kunnen waarnemen dat met name de gelovige vrouwen en hun status bekritiseerd en belachelijk gemaakt worden. Wij, zusters in Het Geloof, zijn immers de religieuze vaandeldragers doordat wij onze overgave aan God heel duidelijk zichtbaar, merkbaar en levend houden door middel van het kleed van godvrezendheid (hidjaab), het waarborgen van de heiligheid van de funktie van de vrouw als ziel van de gemeenschap en grondige studie van de bronnen naar het pad van Overgave: Qor'aan en hadieth (overleveringen van profeet Moehammad). Zei de profeet (s.a.w., moge Allaah hem prijzen en vrede schenken) niet: "Het onderwijzen van een vrouw is het onderwijzen van een volk, van een natie." En DIT geheel werkt bij velen allergisch!

Doordat wij een levenswijze hoog houden die lijnrecht tegenover die van de ontkenners (al kaafiroen) staat, menen zij dat wij geen vrijheid hebben. Wij, nemen precies het tegenovergestelde standpunt in. Voor ons is overgave aan De Ene, Ware God (in het Arabisch: Islaam) bevrijdend. We vinden onze zingeving erin, ontlenen onze inspiratie eraan. De boodschap van bevrijding, weg uit ellende, is voor ons een houvast, een belofte, een kracht waaraan we ons kunnen optrekken.

Zo smeekt een gelovige in elk gebed aan Allaah, zijn Onderhouder: "Leid ons op het rechte pad. Het pad van degenen aan wie Gij Uw gunsten hebt geschonken," (Qor'aan 1:6+7) ofwel: het pad van de profeten. De rest van de Qor'aan is het antwoord op dit smeekgebed. De weg naar de heilige Qor'aan, de laatste Roep van God - die nu gericht is tot de gehele mensheid - is het rechte pad. Elk hoofdstuk is een fontein van rijkdom dat onophoudelijk stroomt: "Voorwaar, Wij (Allaah) hebben u in overvloed het goede gegeven. Bid daarom tot uw Heer en offer" (108:1+2). "Als het een onmiddelijke winst en een korte reis was geweest, zouden zij u zeker zijn gevolgd, maar de vermoeiende reis scheen hen te lang" (9:42).

De weg naar Allaah is eenzaam en niet winstgevend op de korte termijn maar kan ondermeer betekenen: vrees, aantasting van onze eer, schorsing van school, ontslag van de werkgever, verlies van vrienden', verlies van (warm) contact met familie... Als zij zich dan afwenden, zeg dan: "Allaah is mij voldoende. Er is geen god naast Hem. Op Hem vertrouw ik want Hij is de Heer van de grote heerschappij" (9:128). Ondanks alle moeilijkheden en al het verdriet is het hart van de gelovige tevreden, hoewel hij zijn leven kan doorbrengen zonder uiterlijk succes. Triomf is niet beperkt tot onmiddelijke overwinning, dit is maar een van de vele vormen van triomf. "Voorzeker, Allaah heeft van de gelovigen hun levens en bezittingen gekocht in ruil voor het Paradijs ... een onfeilbare belofte in de Torah, en de Indjiel (Evangelie) en de Qor'aan"... (9:110). "Zoekt hulp door geduld en gebed; dit is inderdaad moeilijk behalve voor degenen die zich nederig onderwerpen (aan Allaah)" (2:45). "...En wie is getrouwer aan zijn belofte dan Allaah?... (9:110):

"Vervolgens begon hij (profeet Noach) de ark te bouwen en telkens wanneer leiders van zijn volk hem voorbijgingen spotten zij met hem. Hij zei: "Hoewel gij nu met ons spot, toch zullen wij (op onze beurt) spotten met u, zoals gij met ons doet. Spoedig zult gij weten over wie het is dat een vernederende straf zal komen en op wie een blijvende bestraffing zal neerdalen." (Heilige Qor'aan 11:38 en 39)

"Maar er kwam nooit een boodschapper tot hen of zij bespotten hem. Zij geloven er niet in, hoewel er het voorbeeld der vroegere volkeren is geweest." (Heilige Qor'aan 15:11 en 13)

"Telkens als een boodschapper tot u kwam met hetgeen uw ziel niet behaagde, hebt gij zich hooghartig gedragen." (Heilige Qor'aan 2:87)

"Waarlijk, de schuldigen lachten gewoonlijk om de gelovigen, en wanneer zij hen voorbijgingen, knipoogden zij tegen elkander." (Heilige Qor'aan 83:29)

Onbreekbaar
Mijn beste zusters, kiezen voor het juiste pad dat van dwaling is onderscheiden, houdt in dat we alles achter ons laten en ons richten op iets nieuws en onbekends. De Qor'aan wijst de weg aan en bereidt ons voor om de hindernissen die het leven voor ons in petto heeft, te overwinnen. "Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel, een leidraad voor de godvruchtigen" (2:2). En heeft Allaah's laatste boodschapper Moehammad (de veel geprezene) ons in dit smeekgebed geen sterk houvast gegeven dat onbreekbaar is?: "...Diegene die wordt geleid door Allaah; er is niemand die hem kan misleiden en diegene die afdwaalt; er is niemand die hem kan leiden..." Daarom moeten wij naar de woorden van Allaah, De Al-Wijze, luisteren en ze geheel opvolgen zonder uitzondering, zonder trots en zonder uitstel. Doe je eigen ziel daarbij geen onrecht aan door jezelf voor de gek te houden. Wees alsjeblieft heel eerlijk tegen jezelf.

Profeet Moehammad (s.a.w.) confronteert ons met onze houding:
"Het geloof is niet gebaseerd op verwachting, maar op hetgeen het hart vervuld en hetgeen blijkt uit daden. Er zijn mensen bedrogen uitgekomen door hun verwachtingen tot zij het aardse leven verlieten zonder goede daden (hassanaat). Zij hadden gezegd: Wij hebben vertrouwen in Allaah'... leugenaars, als ze vertrouwen hadden, dan hadden ze hun plicht goed moeten vervullen."

En Allaah, De Al-Doorziende, houdt ons een spiegel voor en zegt: "...En wanneer tot hen gezegd wordt: Komt tot wat Allaah heeft geopenbaard en tot de boodschapper', dan ziet gij de huichelaars vol afschuw hun gezicht van u afwenden" (4:61). "...Gelooft gij dan slechts in een gedeelte van Het Boek en verwerpt gij de rest?... (2:85)

Overwinning
Mijn beste zusters, het geloof in de harten van de gelovigen moet sterk zijn zodat het ons verheft boven alle kritiek, spotternij, onderdrukking en slavernij aan onze ego (nafs). "Verslapt noch treurt; gij zult zeker overwinnaar worden, indien gij gelovig blijft" (3:140). Deze overwinning wordt niet alleen behaald door geduld en standvastigheid maar ook door het gevoel van superioriteit van het geloof. Wordt je nagestaard omdat je hidjaab draagt? Nou en! Laat ze maar kijken dan zien ze tenminste hoe het moet! "Gij (moslims) zijt de beste gemeenschap die voor de mensheid (ter lering) is voortgebracht" (3:110). En laat hen de vastberadenheid in je vinden van iemand die een doel voor ogen heeft "...en weet dat Allaah met de godvruchtigen is" (9:122). Recht je rug; een goede houding is net zo belangrijk als een goede instelling. En als de gelovige vrouw vanuit haar hoogte met medelijden en sympathie naar de dwalende mensheid kijkt, met haar hulpeloosheid en fouten dan ervaart zij niets anders in haar hart dan een gevoel van triomf over de fouten en de domheden. "...Verheugt u daarom in de verbintenis die gij met Hem hebt gesloten. En dat is de grote zegepraal" (9:110).

vrijdag, apr 20 2007
Voor een moslim is Allaah (De Glorierijke en de Verhevene) het absolute centrum van alles; de leermeesters zijn de profeten (vrede zij met hen allen); de meest betrouwbare handleiding voor het leven is de Heilige Qor'aan en binnen de mensengemeenschap ligt het rustpunt in het gezin.
Echtgenote-en-moeder zijn, is door Allaah (SWT)het allerhoogst gewaardeerde beroep, zo hoog dat het onbetaalbaar is. Het is om haar bereidheid deze roeping te volgen dat de vrouw in de islamitische wet, een geboorterecht heeft op levensonderhoud en studie.

Daarnaast kan zij ook een betaald beroep uitoefenen maar nooit ten koste van haar unieke taak in het gezin. In de buitenwereld is zij, en zal dat zal altijd blijven, de concurrent van de man, hoewel zij in haar gezin een ongekroonde vorstin is en de bron van leven en geluk. De vrouw die de kracht, het godsvrucht en de vaardigheid heeft om het werkelijke centrum en rustpunt te zijn voor haar gezin is een zegening voor de hele gemeenschap en een natuurlijke welzijnswerkster. Bij zo'n moeder thuis kan iedereen zichzelf zijn, tot rust komen, stress afbouwen, zich veilig en verzorgd weten en de lichamelijke en geestelijke voeding ontvangen die hij of zij nodig heeft.

Binnen het huisgezin, waar de vrouw voor haar beschermelingen zorgt, ligt de basis van welzijn en gezondheid. Of het nu gaat om het aanleren en handhaven van lichaamshygiene, gezonde voeding, waarachtige ontspanning of eerste hulp, het zou te vinden moeten zijn bij moeder de vrouw. Zo heeft A'ishah , de echtgenote van profeet Mohammed, vzmh (Moge Allaah welbehagen hebben in haar) een blijvende invloed achtergelaten in de geschiedenis van de Islaam. Niet alleen lag haar kennis op het vlak van religie, maar onder andere ook in dichtkunst, fiqh (islamitische rechtswetenschap), medicijnen, de Arabische geschiedenis en was ze zeer bekwaam in het onderscheiden van halal (wettig) en haraam (onwettig). Zij heeft voor de oemmah (islamitische gemeenschap) een groot deel van hikmah (wijsheid) van de profeet (vzmh) overgeleverd.

Hierdoor werd zij een van de grootste geleerden van de Islaam en ze had een hoog niveau van kennis en wijsheid. Haar leven is een bron van inspiratie voor zowel vrouwen als mannen. Ze is nooit afgestudeerd voor enige universitaire opleiding (dergelijke opleidingen waren niet aanwezig in haar periode), maar ondanks dit gegeven worden haar uitspraken, gebaseerd op de soennah (gewoonten van de profeet,vzmh) bestudeerd op universiteiten op de faculteit voor literatuur. Deze juridische uitspraken worden bestudeerd tijdens wets-college's, en haar leven en werken worden bestudeerd en onderzocht door studenten en leraren van de geschiedenis van de Islaam, voor al meer dan 1000 jaar.

De jaren die zij gehuwd was met de profeet (vzmh) waren toereikend voor haar om zich alle kennis en discipline eigen te maken, zodat ze uiteindelijk uitgroeide tot een van de meest geleerde personen, die vele ahadith (verhalen over de profeet ,vzmh) heeft overgeleverd. Een van haar grootste verdiensten lag in haar onfeilbare, onzelfzuchtige toewijding aan de profeet (vzmh), zowel als moslim en als zijn echtgenote. Ze waardeerde zeer de eer en het voorrecht welke Allaah (SWT) haar had verleend in de rol van de vrouw van de profeet (vzmh), en als moeder van de gelovigen. Toen ze werd geconfronteerd met de keuze tussen voortzetting van een leven in soberheid en eenvoud als vrouw van de profeet (vzmh) of een leven in luxe en gemak, afzonderlijk van hem (vzmh), koos ze, zonder enige aarzeling, voor het eerste.

 

--------------------------------------------------

JOUW MOEDER! JOUW MOEDER! JOUW MOEDER!

"Een man kwam bij Gods boodschapper Mohammad (vrede zij met hem) en zei: "O boodschapper van God! Wie heeft het meeste recht om door mij het beste behandeld te worden?"
De profeet (vzmh) antwoordde hem: "Jouw moeder."
De man zei: "Wie is de volgende?"
Het antwoord van de profeet(vzmh)verbaasd de man. "Jouw moeder", zegt de profeet weer.
"Wie is de volgende?", vraagt de man nogmaals.
"Jouw moeder", zo gaf de profeet (vzmh) voor de derde maal ten antwoord.
De man begrijpt hierdoor dat zijn moeder heel belangrijk is, daarom stelt hij zijn vraag nu anders: Als ik mijn plicht tegenover mijn moeder gedaan heb, wie komt er dan na haar?", informeert hij.
Gods boodschapper(vzmh) zei:"Jouw vader."

(Hadith verzameld door Boechari en Moslim)

SPREEK HEN VRIENDELIJK TOE

"Uw Heer heeft bevolen slechts Hem te aanbidden en goed te zijn voor de ouders. Wanneer een van hen of beiden bij u een hoge leeftijd bereikt, zeg dan geen "pff" tegen hen en wijs hen niet af, maar spreek hen vriendelijk toe. Toon u nederig jegens hen als blijk van uw toewijding en zeg: Mijn Heer! Wees hen genadig zoals zij zijn geweest voor mij, toen ik nog klein was" (Heilige Qor'aan 17:23 ; El Isra)

Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd:
"Geen kind kan voor zijn ouders hetzelfde terugdoen behalve wanneer hij ze in slavernij aantreft en ze terugkoopt om ze te bevrijden." (Hadith verzameld door Boechari en Moslim)

vrijdag, apr 20 2007
Voor vrouwen is de kennis van de Heilige Qor'aan en de Fiqh (islamitische rechtswetenschap) de kern van het leven. Indien de vrouwen deze kennis niet bezitten, zal de gehele sociale realiteit van Geloof van alle wezenlijke betekenis beroofd worden. Onder de vele vooraanstaande vrouwen die deze kennis bezaten was ook A'ishah, de echtgenote van de profeet Mohammed, vzmh (Moge Allaah welbehagen in haar stellen). Zij overleverde niet alleen veel van de soennah (handelingen van de profeet, vzmh) maar tevens het verhaal van de tanzil (redenen van openbaring), van een groot gedeelte van de Heilige Qor'aan.

Steeds als wij over de openbaring van Heilige Qor'aan iets leren, leren we tegelijkertijd iets over de profeet (vrede zij met hem), die eigenlijk een wandelende Qor'aan was. Qor'aan studie en het lief hebben van zijn karakter gaan eigenlijk hand in hand; het een is het ander. Onze erfenis is afkomstig van deze vrouwen uit Medina (Moge Allaah tevreden over hen zijn) die tot de beste studenten behoorden. De samenstelling van de Heilige Qor'aan zoals hij tegenwoordig wordt uitgegeven, hebben we voor een groot deel aan Hafsa (ra) te danken. Zainab (ra), de kleindochter van de profeet (vzmh) sprak jarenlang alleen met directe verwijzing naar de Heilige Qor'aan; dit kwam tot uiting in haar dagelijks leven, zakelijke handelingen en haar gesprekken. Het moet als de veelomvattendheid van de Heilige Qor'aan gekenmerkt worden, dat menigeen dit tot haar dood niet wist.

In de tijd van Djoenayd beantwoordde een slavin zelfs alle vragen met de woorden van de Heilige Qor'aan. Dit waren toonbeelden van vrouwen die in de glorietijd van de Islaam hun religieuze levenswijze (dien) beleefden. Zij hebben ons laten zien dat de liefde voor en kennis van de Heilige Qor'aan meer een norm dan een uitzondering zal moeten zijn, wil de geloofsgemeenschap goed functioneren.

Vrouwen hebben de sleutel tot de waarheid

De studie van de Heilige Qor'aan is eindeloos en brengt ons bovendien in een zekere extase. De politieke invloed van deze studie, vooral in deze door ongeloof gedomineerde tijd, zal voor vrouwen enorm zijn. Er worden heden ten dage zoveel zinloze gesprekken en debatten over de rol van de vrouw dan wel over het doorbreken van het traditionele rollenpatroon gevoerd; hoewel wij vrouwen in de Heilige Qor'aan eigenlijk de sleutel in ons bezit hebben om de waarheid te kunnen ontdekken. Wij moeten onszelf leren kennen, weten waar we mee bezig zijn en elkaar onderwijzen en motiveren, want onze tegenstanders zijn overal aanwezig.

De sleutel positie van de gelovige vrouw is dan ook die van een student van de Heilige Qor'aan en tegelijkertijd is het noodzakelijk onze nobele islamitische levenswijze hoog te houden. Bedenk eens wat voor krachtige invloed dit zal hebben op de geloofsgemeenschap indien de vrouw haar juiste betrekking her-inneemt. Dit was de steun voor de mannen die zich tot het uiterste inspanden om de religieuze levenswijze te vestigen, en niet alleen een thuisland.

Grondige kennis van de Heilige Qor'aan en de islamitische levenswijze vormt de basis van zo'n religieuze samenleving. Er kan geen twijfel over bestaan dat deze studie de gemeenschap niet onveranderd zal laten. De Waarheid zal weer herleven en de leugen zal verdwijnen, omdat studie van de Heilige Qor'aan een edelmoedig karakter ontwikkelt. Er zal geen plaats meer voor iets anders zijn.

vrijdag, apr 20 2007
 • De vrouw in ere gehouden.
  De edele scheppingsvorm van de vrouw wordt alleen door de islaam in ere gehouden. De Islaam verheft de status van de vrouw en geeft haar bescherming tegen oneerbaarheid en negatieve invloeden die haar lichaam misbruiken voor materialistische doeleinden. Een gemeenschap waarvan de mensen geld en materialisme begeren, onderdrukt zijn waarden en normen. Daardoor kan de natuur van de mens niet tot zijn positieve uiting komen.

  Het beeld dat we zien in niet islamitische gemeenschappen is veelal: overspel, onzedelijkheid en gezinsbreuk. De geestelijke waarden en menselijke relaties worden erdoor geschaad en het leidt uiteindelijk tot normvervaging en wanorde. God de Alwetende, Schepper van alles, heeft belangrijke gedragsregels vastgesteld voor zowel de man als de vrouw. Alleen door Zijn regels kan een positieve en liefdevolle samenleving tot stand komen.

  De mens hoeft zich niet in kloosters op te sluiten om een dergelijke samenleving tot stand te brengen, noch hoeft hij zijn gevoelens te onderdrukken, die wij van God ontvangen hebben. In de Islaam zijn de taken en regels bepaald naar de natuur van beide sexen. Door de lichaamsbouw van de man heeft hij bepaalde taken die de vrouw niet tot haar verantwoordelijkheden hoeft te rekenen. De man kan ook bijvoorbeeld geen kinderen baren, borstvoeding of moederliefde geven. Dat zit niet in zijn natuur.

 • De moeder is een leerschool.
  Dit zijn taken waarvoor de vrouw geschapen is en hierbij is moederliefde een belangrijk onderdeel. De moeder is een leerschool, een goede voorbereiding betekent een goed volk. De barmhartigheid van moeders is een bron van liefde die wij allemaal meekrijgen en onmisbaar is in onze opvoeding. De liefde die wij putten uit deze bron is van grote invloed op ons gedrag tegenover de medemens.

  Een natie bij wie moederliefde voldoende is overgedragen, betekent een volk met liefde in zich. Moederliefde moet goed overgedragen worden om een goede samenleving tot stand te brengen. Zonder haar liefde zouden we iets te kort komen in ons mens-zijn. Het spreekt vanzelf dat haar liefde en haar waarde door niets en niemand aangetast mag worden. Dit is onmogelijk als de moeder of aankomend moeder als een lustobjekt wordt behandeld, doordat haar lichaam als vleeswaar wordt uitgestald.

 • Haar recht om zich te bedekken.
  De vrouw is een aantrekkelijk wezen waarvan misbruik gemaakt kan worden. Misbruik begint al bij het zien van haar lichaam. Daarom heeft God, de Alwetende de vrouw het recht gegeven en de plicht opgelegd om haar schoonheid te bedekken. Dit is de manier om haar waarde als mens te handhaven. Ook voor de man zijn er regels, het is zeker niet zo dat alleen de vrouw voor orde moet zorgen, ook aan de man zijn er gedragsregels opgelegd die wij zowel in de Qor'aan als in de overleveringen van de profeet (vzmh) terug kunnen vinden.

  Kortom: Het zien van de vrouw als een sexobjekt is in de Islaam een zonde. Het kan zelfs zo zijn dat we de schepping van God ermee beledigen. God wil niet dat de vrouw zich er voor leent en op zo'n manier beledigd wordt.

 • Het nut van de sluier
  Waarom wordt de sluier als een onaangenaam kledingstuk beschouwd, in een maatschappij waarin de vrouw als een lustobjekt wordt benaderd? De sluier beschermt de vrouw tegen negatieve invloeden en handelingen van buitenaf. Ogen sturen de informatie die ze zien door naar de hersenen. Deze informatie wordt in de gedachtengang behandeld en daaruit wordt de intentie bepaald. De sluier beïnvloedt het beeld voor de ogen en houdt de intentie van de medemens mogelijk rein en zuiver.

  De sluier bedekt de vrouw tegen zoekende ogen waarachter een slechte intentie kan verschuilen. De schoonheid van de vrouw wordt niet gezien door degenen die een slechte intentie kunnen dragen of de intentie kunnen hebben die kan leiden tot vrijmoedig gedrag. De sluier voorkomt een heleboel nare problemen.

 • Om over na te denken:
  Stel je voor:
  Je vindt een zeer uitzonderlijke diamant.
  Het is de mooiste edelsteen die je ooit gezien hebt.
  Oogverblindend, zo mooi schittert het.
  Zou je het niet koesteren?
  Zou je het niet goed bewaren, op een plekje waar niemand het vinden kan, wetend dat anderen net als jij onder de indruk zouden zijn en het ook graag zouden willen hebben?

  Zou de vrouw geen voldoening hebben in haar relatie als de schoonheid van haar man niet door andere vrouwen wordt gezien? (d.m.v. de baard)

  Zou de man geen voldoening in zijn relatie vinden als de schoonheid van zijn vrouw niet door andere mannen kan worden gezien? (d.m.v. de hoofddoek)

Voorzeker, Allah gebiedt u rechtvaardig te handelen, het goede te doen en het geven aan de naaste en verbiedt schandelijk gedrag, onrechtvaardigheid en onderdrukking. Hij vermaant u opdat gij er lering uit zult trekken. (Qor'aan 16:90)

Pagina 1 van 2

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld